Santiphab Sangkasi Lao Company Limited (SKL)
ລາຍຊື່ຕົວແທນຈຳໜ່າຍທາງພາກເໜືອ

   
ລ/ດ ຊື່ຮ້ານ ບ້ານ ເມືອງ ເບີໂທ ໝາຍເຫດ
ຕັ້ງໂຕະ ມືຖື
ຜົ້ງສາລີ
1 ຮ້ານ ອ້າຍຄຳເຫຼັກ

ໂຮມສະຫວ່າງ

ຜົ້ງສາລີ

088 210464    
2 ຮ້ານ ນາງ ແກ້ວອຸ່ນ ບຸນເໜືອ ບຸນເໜືອ 088 210791 020 592 7682  
3 ຮ້ານ ອ່ອນແພງ ໂພນທອງ ບຸນໃຕ້ 088 865210    
ຫຼວງນ້ຳທາ
4 ຮ້ານ ອ້າຍ ອຸ່ນ ສິງຈະເລີນ ສິງ 086 212351    
5 ຮ້ານ ຊຽງບຸນມາ ສິງຈະເລີນ ສິງ   020 239 3106  
6 ຮ້ານ ຄຳເອື້ອຍ ສິງຈະເລີນ ສິງ   020 239 3195  
7 ຮ້ານ ນາງ ກຸລາບ ວຽງຄຳ ວຽງຄຳ 086 312227    
8 ຮ້ານ ເອື້ອຍຕ້ອຍ ວຽງຄຳ ວຽງຄຳ 086 211848    
9 ຮ້ານ ບຸນພິມ ວຽງຄຳ ຫຼວງນ້ຳທາ 086 312350    
10 ຮ້ານ ແອຄິມ ວຽງຄຳ ຫຼວງນ້ຳທາ 086 214416    
11 ຮ້ານ ລຸງບຸນໄຊ ວຽງຄຳ ຫຼວງນ້ຳທາ 086 211415    
12 ຮ້ານ ຄຳຫຼ້າ ວຽງຄຳ ຫຼວງນ້ຳທາ 086 211864 020 548 6271  
13 ຮ້ານ ນາງ ນ້ອຍ 1 ໜອງບົວວຽງ ຫຼວງນ້ຳທາ 086 312249    
14 ຮ້ານ ອຳນວຍ ໜອງບົວວຽງ ຫຼວງນ້ຳທາ 086 211012 020 239 3057 020 519 5220
15 ຮ້ານ ນາງ ນ້ອຍ 2 ໜອງບົວວຽງ ຫຼວງນ້ຳທາ 086 211928 020 548 8866  
16 ຮ້ານ ນາງທິບ/ພອນທິບ ໜອງບົວວຽງ ຫຼວງນ້ຳທາ 086 302293 020 548 6017  
17 ຮ້ານ ອ້າຍ ໝອນ 3 ທົ່ງດີ ຫຼວງນ້ຳທາ 086 211408    

ອຸດົມໄຊ

18 ຮ້ານ ເອື້ອຍວອນ ປ່າສັກ ໄຊ 081 312353 020 578 0921  
19 ຮ້ານ ພູຂຽວ/ແສງວອນ ປ່າສັກ ໄຊ 081 211129 020 558 0269  
20 ຮ້ານ ບົວຈັນ/ສູນທອນ ປ່າສັກ ໄຊ 081 211087 020 558 0066  
21 ຮ້ານ ອິນທະລີ/ບຸນເພັງ ວັງໄຮ ໄຊ 081 312339 020 558 0799 020 568 1159
22 ຮ້ານ ບຸນແທ່ນ ໂຮມໄຊ/ໂພນສະຫວັນ ຮຸນ 081 212284 020 568 0328  
23 ຮ້ານ ອ້າຍເພັດ/ທອງເພັດ ໂຮມໄຊ ຮຸນ 081 212270    
24 ຮ້ານ ນາງ ວັນດີ ໂຮມໄຊ ຮຸນ 081 212277    
25 ຮ້ານ ເອື້ອນສານ ໂຮມໄຊ ຮຸນ 081 212288    
26 ຮ້ານ ນາງ ສອນ ແບ່ງຫຼວງ ແບ່ງ 081 212454    
27 ຮ້ານ ນາງ ບົວພາ ແບ່ງຫຼວງ ແບ່ງ 081 212454    
ຫຼວງພະບາງ
28 ຮ້ານ ອາໂນເດດ ໂພສີ ຫຼວງພະບາງ 071 254436 020 557 1091  
29 ຮ້ານ ອ້າຍ ຈັນປະເສີດ ໂພສີ ຫຼວງພະບາງ 071 252640 020 567 3575  
30 ຮ້ານ ອ້າຍ ວົງສັກ ຊ່າງຄ້ອງ ຫຼວງພະບາງ 071 212752 020 567 3334  
31 ຮ້ານ ວິລະກອນ ຊ່າງຄ້ອງ ຫຼວງພະບາງ 071 253100 020 557 0167  
32 ຮ້ານ ຄຳພູນ ຊ່າງຄ້ອງ ຫຼວງພະບາງ 071 212465 020 997 0124  
33 ຮ້ານ ຊິນ ຊຽງເງິນ ຊຽງເງິນ   020 224 0071 020 540 1262
34 ຮ້ານ ອ້າຍ ບຸນໄທ ນ້ຳບາກ     020 235 8402  
35 ຮ້ານ ອ້າຍ ສີທອງວັນ ນ້ຳຖ້ວມໃຕ້ ນ້ຳບາກ   030 514 0013  
36 ຮ້ານ ເອື້ອຍ ຫຼ້າ ໂພນສະອາດ ນ້ຳບາກ   020 235 5619  
37 ຮ້ານ ນາງ ຈັນທີ ໂພນສະອາດ ນ້ຳບາກ   020 577 3233  
38 ຮ້ານ ຊ່າງຍ່າວວິງ ໂພນສະອາດ ນ້ຳບາກ   020 235 7757  
39 ຮ້ານ ທ້າວ ແຂກ ໜອງຊາຍ ຫຼວງພະບາງ 071 253814 020 587 3656  
40 ຮ້ານ ນາງ ວັນ/ນາງ ໜອງຊາຍ ຫຼວງພະບາງ 071 253895 020 567 0061  
41 ຮ້ານ ທອງໄຊ ສີມຸງຄຸນ ນ່ານ 074 211892 020 241 5276 020 570 9517
42 ຮ້ານ ນາງ ພອນທະວີ ນາສຳພັນ ຫຼວງພະບາງ 071 212340 020 569 9657  

ຫົວພັນ

43 ຮ້ານ ເອື້ອຍ ດຳ ຫາດຫ້ຽນ ວຽງທອງ 064 314476    
44 ຮ້ານ ນາງ ປ້ອມ/ຄຳເຄນ ພັນໄຊ ຊຳເໜືອ 064 312201 020 576 5669  
45 ຮ້ານ ເອື້ອຍ ພອນແສງ ພັນໄຊ ຊຳເໜືອ 064 312596 020 576 4405 020 566 4029
46 ຮ້ານ ທຸມມະລາ ພັນໄຊ ຊຳເໜືອ 064 312298 020 986 6177  
47 ຮ້ານ ສຸກສະຫວັນ ພັນໄຊ ຊຳເໜືອ 064 312663 020 544 4809  
48 ຮ້ານ ໄຊທອງ ພັນໄຊ ຊຳເໜືອ 064 312514    
49 ຮ້ານ ນາງ ພອນ ພັນໄຊ ຊຳເໜືອ 064 312241    
50 ຮ້ານ ສີພອນ ພັນໄຊ ຊຳເໜືອ 064 312413    
51 ຮ້ານ ເອື້ອຍ ພຸດ ພັນໄຊ ຊຳເໜືອ 064 312154    
52 ຮ້ານ ອຸດອນ ພັນໄຊ ຊຳເໜືອ 064 312249 020 540 8255  
ໄຊຍະບູລີ
53 ຮ້ານ ນາງ ເພັດ ສີເມືອງ ໄຊຍະ 074 211135    
54 ຮ້ານ ເຈ້ຟົ້ງ ສີເມືອງ ໄຊຍະ 074 211048 020 557 7012  
55 ຮ້ານ ສີເມືອງກໍ່ສ້າງ ສີເມືອງ ໄຊຍະ 074 211195    
ຊຽງຂວາງ
56 ຮ້ານ ເອື້ອຍ ຫຼ້າ ເທີນ ແປກ 061 211114 020 986 0554  
57 ຮ້ານ ໄຊ/ນາງ ຄາມ ເທີນ ແປກ 061 211222 020 576 0769 020 240 4129
58 ຮ້ານ ນາງ ນ້ອຍ ເທີນ ແປກ 061 211022 020 547 2022  
59 ຮ້ານ ຫງອກແກ້ວ ເທີນ ແປກ 061 312421 020 566 0794  
60 ຮ້ານ ນາງ ພູເງິນ ນ້ຳຫງຳ ແປກ 061 211197 020 576 1958  
61 ຮ້ານ ນາງ ເພັດ ນ້ຳຫງຳ ແປກ 061 211406 020 567 1329  
62 ຮ້ານ ກົມມະລີ ນ້ຳຫງຳ ແປກ 061 211715 020 5976351  
63 ຮ້ານ ທ້າວ ດາວ ນ້ຳຫງຳ ແປກ 061 211403 020 566 0462  
64 ຮ້ານ ນາງ ທອນ ນ້ຳຫງຳ ແປກ 061 312048 020 5619060  
65 ຮ້ານ ເສີມທະວີ/ວິໄລພັນ ໂພນສະຫວັນໃຕ້ ແປກ 061 312058 020 599 9099 020 556 1699
66 ຮ້ານ ເສີມຄຳ ໂພນສະຫວັນໃຕ້ ແປກ 061 312308 020 566 1499  
67 ຮ້ານ ລາເພັດ ໂພນສະຫວັນໃຕ້ ແປກ 061 211555   Fax: 566 0551/3
68 ຮ້ານ ນາງ ພົ້ວ ໂພນສະຫວັນໃຕ້ ແປກ 061 211374 020 566 1340  
69 ຮ້ານ ທ້າວ ຮ່ອງ ຈອມທອງ ຄຳ   020 576 1701 020 517 0193

ວຽງຈັນ

70 ຮ້ານ ມີນາ ຫຼັກ 48 ໂພນໂຮງ   020 552 3246  
71 ຮ້ານ ຄຳຫຼ້າ ນາເລົາ ໂພນໂຮງ 023 331029    
72 ຮ້ານ ນາງ ຕ໋ອກ ຫຼັກ 52 ໂພນໂຮງ   020 762 0654  
73 ຮ້ານ ເອື້ອຍໝອນ ຫຼັກ 52 ໂພນໂຮງ 023 331194    
74 ຮ້ານ ຄຳແພງ ຫຼັກ 52 ໂພນໂຮງ 023 331185 020 565 4863  
75 ຮ້ານ ອ້າຍ ບຸນສົງ ຫຼັກ 52 ໂພນໂຮງ 023 331082    
76 ຮ້ານ ນາງ ປຸ້ຍ ໂພນຄຳ ໂພນໂຮງ   020 512 3453  
77 ຮ້ານ ສຸລິນ ນາໂພ ໂພນໂຮງ 023 331046 020 200 0882  
78 ຮ້ານ ຄຳຮູ້ ໂພນໂຮງ ໂພນໂຮງ      
79 ຮ້ານ ໄຕເງິນ ໂພນໂຮງ ໂພນໂຮງ 023 211125 020 579 6777 020 579 7666
80 ຮ້ານ ຈັນທະລາ ໂພນໂຮງ ໂພນໂຮງ 023 211056    
81 ຮ້ານ ສົມປາດຖະໜາ ໂພນສະຫວາດ ໂພນໂຮງ 021 211137    
82 ຮ້ານ ຫຼ້າຊ້ອຍ ໂພນໝີ ວຽງຄຳ 023 431040    
83 ຮ້ານ ນາງ ແສ່ວທອງ ໂພນໝີເໜືອ ວຽງຄຳ 023 431020    
84 ຮ້ານ ຂັນທອງ/ວຽງວັງ 2 ເກີນ ທຸລະຄົມ      
85 ຮ້ານ ເອື້ອຍ ຈັນທາ ເກີນ ທຸລະຄົມ 023 241100    
86 ຮ້ານ ນາງ ສົງຄາມ ໂນນສະຫວ່າງ ວຽງຄຳ   020 225 9419  
87 ຮ້ານ ຄຳຜາງ ທ່າລາດ ແກ້ວອຸດົມ 023 431121 020 550 6993  
88 ຮ້ານ ພູວອນ ຖິ່ນແກ້ວ ແກ້ວອຸດົມ 021 431251 020 550 7536  
89 ຮ້ານ ທ້າວ ບຸນມີ ຫີນເຫີບໃຕ້ ຫີນເຫີບ   020 580 4036  
90 ຮ້ານ ສົມຫວັງ ຫີນເຫີບໃຕ້ ຫີນເຫີບ   020 592 9513  
91 ຮ້ານ ດວງຈັນ ຫ້ວຍງາມ ວັງວຽງ 021 511513 020 552 3405 020 599 0115
92 ຮ້ານ ມິດສຳພັນ ໂພນສະຫວ່າງ ວັງວຽງ 021 241981 020 225 4135 020 561 0093
93 ຮ້ານ ບຸນມາກ ໂພນສະຫວ່າງ ວັງວຽງ 021 241992    
94 ຮ້ານ ພູອ່າງຄຳ/ເອື້ອຍລຽນ ສີສະຫວ່າງ ວັງວຽງ 023 511033    
95 ຮ້ານ ຜາລີ/ເອື້ອຍແຫຼ້ ທ່າເຮືອ ວັງວຽງ   020 225 4052  
96 ຮ້ານ ສີຈັນ ຫ້ວຍສະເຫງົ້າ ວັງວຽງ 023 511571    
97 ຮ້ານ ນາງ ແພງພັນ ພູຄຳໃຕ້ ກາສີ 023 700062    
98 ຮ້ານ ຄຳພັນ ພູຄຳໃຕ້ ກາສີ 023 700057 020 2209118  

ວຽງຈັນ | ພາກເໜືອ | ພາກໃຕ <<Black::

Kamphengmeuang Rd, Phonthan Village, Saysettha District, Vientiane LAO P.D.R, Box 1673,
 Tel: (+856-21) 413325, 450503, Fax: (+856-21) 414119, E-mail: info@sangkasilao.com
Santiphab Sangkasi Lao Company Limited (SKL). All rights reserved.
Powered by:
EasyWinHOST