Santiphab Sangkasi Lao Company Limited (SKL)
ລາຍຊື່ຕົວແທນຈຳໜ່າຍຂອງພວກເຮົາທີ່ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

   
ລ/ດ ຊື່ຮ້ານ ທີ່ຢູ່ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ຕັ້ງໂຕະ ມືຖື

ເມືອງໄຊເສດຖາ

1 ຮ້ານ ຄຳຮັກ

ຈອມມະນີ

  020 551 4293
2 ຮ້ານ ສົມພົງ ວຽງຈະເລີນ 021 450540  
3 ຮ້ານ ແສງອາລຸນ ວັງຊາຍ 021 460930  
4 ຮ້ານ ໂຊກທະວີ ຈອມມີນີ 021 452782  
5 ຮ້ານ ນາງ ນ້ອຍ ທາດຫຼວງ 021 414551  
6 ຮ້ານ ບົວລາ ທາດຫຼວງ 021 413769  
7 ຮ້ານ ພວງເພັດ ທາດຫຼວງ 021 412238  
8 ຮ້ານ ວັນ ທາດຫຼວງ 021 450274  
9 ຮ້ານ ເອລະວັນ ທາດຫຼວງ 021 450495  
10 ຮ້ານ ຮວງຄຳ ທາດຫຼວງ 021 413031  
11 ຮ້ານ ມະນີຈັນ ທາດຫຼວງ 021 900514  
12 ຮ້ານ ນາງ ວຽງວິໄລ ທາດຫຼວງ 021 413724  
13 ຮ້ານ ວັນມາລາ ທາດຫຼວງ 021 415646  

ເມືອງ ໄຊທານີ

14 ຮ້ານ ເຂັມຄຳ ຫ້ວຍຫົງ 021560412  
15 ຮ້ານ ຄຳມີ ດອນໜູນ 021 732140  
16 ຮ້ານ ສວນນະພາ ດົງໂດກ 021 710693  
17 ຮ້ານ ສົມຈິດ ທ່າງ່ອນ 021 752096  
18 ຮ້ານ ນາງ ຍົມ ຫ້ວຍຫົງ 021 562288  
19 ຮ້ານ ເພັດສະໄໝ ດອນໜູນ 021 770050  
20 ຮ້ານ ໄພວັນ ດອນໜູນ 021 740235  
21 ຮ້ານ ນາງ ພຽນ ຫຼັກ 19 ໂນນສະອາດ 021 752166  
22 ຮ້ານ ວົງວາລີ ດົງຈອງ 021 451328  
23 ຮ້ານ ສີຈັນ ທ່າງ່ອນ 021 752064  
24 ຮ້ານ ສີວັນ ໜອງພະຍາ   020 5697698
25 ຮ້ານ ອິນປັນ ດອນໜູນ 021 740333  
26 ຮ້ານ ສົມມະໄຫວ ສ້າງຄູ້ 021 771277  

ເມືອງ ຈັນທະບູລີ

27 ຮ້ານ ຈະເລີນວົງ ດົງໝ້ຽງ 021 222934  
28 ຮ້ານ ສົມພອນ ທົ່ງສາງນາງ 021 217097  
29 ຮ້ານ ດາລາວັນ ທົ່ງສາງນາງ 021 416623  
30 ຮ້ານ ບໍ່ແກ້ວ ໂພນຕ້ອງ 021 562108  
31 ຮ້ານ ນາງ ປຸ້ມ ທົ່ງສາງນາງ   020 2222209
32 ຮ້ານ ພິທັກ ຂົວຫຼວງ 021 251514  
33 ຮ້ານ ນາງ ໃຫຍ່ ທົ່ງສາງນາງ 021 213616  
34 ຮ້ານ ນາງ ໂນ ດົງປະແຫຼບ 021 217370  
35 ຮ້ານ ລາວປະດິດ ທົ່ງສາງນາງ    
ເມືອງ ສີໂຄດ
36 ຮ້ານ ເກົ້າລ້ຽວກໍ່ສ້າງ ເກົ້າລ້ຽວ 021 670841  
37 ຮ້ານ ຄຳໝັ້ນ ສີໄຄ 021 216582  
38 ຮ້ານ ແສງອຳພອນ ນາຄຳ 021 263030  
39 ຮ້ານ ສົມສີ ສີໄຄ 021 252657  
40 ຮ້ານ ສີໄພກໍ່ສ້າງ ສີໄຄ 021 213584  
41 ຮ້ານ ນາງ ຕິກ ໜອງແຕ່ງ   020 591 5109
42 ຮ້ານ ຕຸກຕາ ສີໄຄ 021 215086  
43 ຮ້ານ ນາງ ໂຕ່ຍ ນາແຮ 021 251332  
44 ຮ້ານ ນ້ອຍ T2 ນາຄຳ    
45 ຮ້ານ ບຸນຈັນ ໜອງແຕ່ງ 021 612257  
46 ຮ້ານ ປິ່ນແກ້ວ ໜອງບຶກ   020 565 5193
47 ຮ້ານ ວັດທະນາ ໂພສີ 021 412559 020 567 5701
48 ຮ້ານ ພັນຈະເລີນ ນາຄຳ 021 262998  
49 ຮ້ານ ພົມມີໄຊ ໜອງບຶກ   020 770 6578
50 ຮ້ານ ວາດສະໜາ ໂພສີ 021 242234  
51 ຮ້ານ ວິເສດ ສີໄຄ   020 555 5448
52 ຮ້ານ ວຽງສະຫວັນ ສີເກີດ 021 632132  

ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ

53 ຮ້ານ ນາງ ເກສອນ ຫຼັກ 4 021 350241  
54 ຮ້ານ ເສັງ/ປ່ຽນ ໂຄກນິນ 021 313140  
55 ຮ້ານ ເພັດສະຫວັນ ຈອມເພັດ 021 313480  

ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ

56 ຮ້ານ ກວັຍກິກອນ ສົມຫວັງ 021 315442  
57 ຮ້ານ ປະມວນ ທ່າເດື່ອ 021 832033  
58 ຮ້ານ ນາງ ແອັດ ສາລາຄຳ 021 812240  
59 ຮ້ານ ນາງ ປານ ທ່າເດື່ອ 021 314767  
60 ຮ້ານ ລຳເງິນ ທ່າເດື່ອ 021 832045  

ວຽງຈັນ | ພາກເໜືອ | ພາກໃຕ <<Black::

Kamphengmeuang Rd, Phonthan Village, Saysettha District, Vientiane LAO P.D.R, Box 1673,
 Tel: (+856-21) 413325, 450503, Fax: (+856-21) 414119, E-mail: info@sangkasilao.com
Santiphab Sangkasi Lao Company Limited (SKL). All rights reserved.
Powered by:
EasyWinHOST